Add-ins chuyển số tiền sang chữ

0
575

Chức năng của Accounting Helper:

+ Cung cấp các hàm đọc số thành chữ bằng tiếng Anh, Việt bởi các loại font chữ TCVN3 (ABC), VNI, UNICODE. Các hàm: VND(), USD(), Num2Str().

+ Cung cấp hàm chuyển đổi font chữ từ TCVN3, VNI sang UNICODE. Hàm ToUNC().

Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại: https://goo.gl/PnpGYT

Tải về tại đây:

Link: https://goo.gl/NHdNGB

SHARE
Next articleFormat Factory 4.3.0.0